Privacy statement

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan Massagetherapie René den Broeder verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of gegevens voor een behandeling. Massagetherapie René den Broeder hecht groot belang aan de privacy van haar cliënten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Massagetherapie René den Broeder verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Massagetherapie René den Broeder is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen Massagetherapie René den Broeder bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Massagetherapie René den Broeder is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Dit privacy statement zet uiteen welke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. 

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet verstrekt of niet laat verwerken, kan Massagetherapie René den Broeder u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

– u te informeren over een behandeling

– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van de behandeling

– het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

– aanleg dossier

– het afhandelen van uw betaling

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is gebruikt om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Aanleg dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe er alles aan uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

– voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid

– voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsingeen klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende gegevens:

– uw naam, adres en woonplaats

– uw geboortedatum

– de datum van de behandeling

– een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “behandeling natuurgeneeskunde”

– de kosten van het consult